Dotazník D-1

Zde si můžete stáhnout:D-1


Jedná se o sociometrickou diagnostickou metodu, která poskytuje komplexní obraz o třídním kolektivu, vztazích mezi žáky a napomáhá k odhalování sociopatologických jevů a její výstupy se mohou podílet i na jejich řešení. Vyhodnocení obsahuje grafický výstup v podobě sedmi sociogramů a textový výstup skládající se z 31 částí, z nichž většina jsou podle různých kriterií seřazené seznamy příjmení žáků třídy. Výstupy metody je nutné chápat v kontextu a brát ohled na to, že je velice důležité, jaké podmínky a instrukce jsou žákům před testováním poskytnuty. K interpretaci vyhodnocení slouží příručka: Interpretace vyhodnocení. Ta jednak obsahuje instrukci, která má být dána žákům a jednak stručně informuje o tom, co který výstup znamená a co může implikovat.

Základním cílem metody je hluboká diagnostika třídního kolektivu a skryté odhalování některých nežádoucích vazeb v něm. Metoda využívá i jednoduchého prostředku ke stratifikaci žáků podle míry jejich sociální vnímavosti, což může omezit vliv žáků, kteří test vyplňují náhodně, schválně špatně, nebo jej nechápou. S ohledem na to, že žáci budou test vyplňovat také podle toho, jaké důsledky z jeho vyhodnocení pro ně vyplynou, je dobré sdělit jim, že test je určen k tomu, aby zjistil kvalitu třídního kolektivu, a že nebude mít vliv na jednotlivce. Rozhodně žákům nesmí být řečeno, že test má odhalovat sociopatologické jevy, jako je šikana.

Použití metody je s náležitým vysvětlením, odpovídajícím věku a mentální úrovni žáků, možné u dětí od 11 let věku. Metoda sama je relativně časově nenáročná, k její aplikaci postačí plně jedna vyučovací hodina. Zcela jiná je však situace v případě vyhodnocování získaných dat. To je vzhledem k složitosti transformace vstupů na výstupy velmi časově i jinak náročné, provádí-li se bez použití výpočetní techniky. V takovém případě by mohlo trvat podle velikosti třídy až 10 hodin, přičemž však je nutné si uvědomit, že po tuto dobu je třeba plného nasazení a maximální ostražitosti, přičemž složitost výpočtů mnohdy přesahuje rámec běžně používaných matematických dovedností. Použitím počítačového programu se vyhodnocování přenechává stroji a administrátor metody je nucen pouze zadat do počítače získaná data, což zkracuje potřebnou dobu na méně než hodinu a umožňuje dále uchování, následnou úpravu a tisk získaných dat.


Zpět na hlavní stránku